ระบบจำลองปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวิช ทองดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิทวัส พันธุมจินดา

  • คนึงนิจ กุโบลา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมจำลองการทดลองทางฟิสิกส์ในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น1 ที่มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้ทำความเข้าใจในการทดลองปฏิบัติการต่างๆ ก่อนที่จะได้ทำการทดลองจริง โดยปฏิบัติการที่ได้นำมาจัดทำการทดลองคือ การทดลองความเสียดทานสถิต, ความเสียดทานจลน์, การทดลองของเมลด์ (หาอัตราความเร็วของคลื่นในเส้นเชือก), การสั่นพ้องของเสียง, สนามแม่เหล็กโลกตามแนวราบ, การสร้างโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์จากกัลวานอมิเตอร์, วงจไฟฟ้ากระแสสลับ RC RL RCL แบบอนุกรม ในโครงงานนี้ใช้ Macromedia Flash ในการพัฒนาโปรแกรม โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าต่างๆ ในแต่ละการทดลองได้เหมือนกับการทดลองจริง และแสดงผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

This project is to develop computer program for student whose study in Physics laboratory I. Static friction, Dynamic friction, Velocity of string wave, Reverberating pipe, Geomagnetic field on flat,Making voltmeter and ammeter with galvanometer ,RCL serial circuit are choose to develop in this project.Students can experiment in each lab by changing parameters and program will produce the results in values, sound and animation. Macromedia Flash are used to develop in this project.