เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญประภาพร พุ่มกาหลง ชวพรรณ โคตรชุม ธีราพร สาวาโย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ญาดา ไทยประยูร ปัณฑาวีร์ เนินทราย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 2) เพื่อแต่ง คำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 เกี่ยวกับข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ด้วยหนังสือทำมือ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อโครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ผลการศึกษาพบว่า โครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ได้มีการนำข้อมูลทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และลาว มาแต่งคำประพันธ์ด้วยกาพย์ยานี 11 ภายหลังจาก การศึกษาโครงงานครั้งนี้ พบว่าคณะผู้จัดทำมีความเคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความตระหนักในความเป็นอาเซียนมากขึ้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความพึงพอใจต่อโครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงงานกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖