การทดสอบพิษของสารสกัดจากกลีบดอกกุหลาบสีแดงพันธุ์กาล่าและกลีบดอกกุหลาบสีขาวพันธุ์ขาวมะลิ ต่อ Vero cell line

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศศิวิมล จันทร์สุเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญวิมว์ กรีติกร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดสอบพิษของสารสกัดจากกลีบดอกกุหลาบสีแดงพันธุ์กาล่าและกลีบดอกกุหลาบสีขาวพันธุ์ขาวมะลิ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเป็นพิษของสารสกัดจากกลีบดอกกุหลาบสีแดงพันธ์กาล่าและกลีบกุหลาบสีขาวพันธุ์ขาวมะลิ โดยใช้น้ำและเอทิอะซิเตตเป็นตัวทำละลาย ต่อVero cell line ซึ่งอาศัยหลักการวัดเซลล์ที่ยังคงมีชีวิตเหลืออยู่ ในสภาวะที่มีสารตัวอย่างด้วย โดยใช้ Ellipticine เป็น Positive control พบว่าสารสกัดจากกลีบดอกกุหลาบสีแดงพันธ์กาล่าและกลีบกุหลาบสีขาวพันธุ์ขาวมะลิทั้ง 4 ตัวอย่าง ที่ความเข้มข้น 0.03125 , 0.0625 , 0.125 , 0.25 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ยังไม่ปรากฏค่าความเป็นพิษที่ 50% ![(Cl_{50})](/latexrender/pictures/e2d/e2d36bb8efd36a0b2870244a7361258d.gif) โดยพบว่าสารสกัดจากกลีบดอกกุหลาบสีแดงในเอทิลอะซิเตตทำทำให้เซลล์มีความผิดปกติมากที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดจากกลีบดอกกุหลาบสีขาวในน้ำ โดยทุกสารสกัดต้องเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้นจึงจะปรากฏค่าความเป็นพิษที่ 50%![(Cl_{50})](/latexrender/pictures/e2d/e2d/e2d36bb8efd36a0b2870244a7361258d.gif)