Intelligent Wireless Module

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยเมษฐ์ วสุนพทิชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาด้านภัยธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ทันคาดคิด และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เช่น ปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ปัญหาด้านภัยธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ก็จะสามารถลดความเสียหายให้เกิดได้น้อยที่สุด จากปัญหาข้างต้นจึงได้คิดโครงงานนี้ขึ้นมา เนื่องจากก่อนหน้านี้ต้องการที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ โดยเน้นที่ระบบไร้สาย มีขนาดเล็กกะทัดรัด มีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย มีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน และมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงาน จึงประดิษฐ์อุปกรณ์ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าว และสามารถใช้งานอินพุต/เอาท์พุตบนบอร์ดได้หลากหลายรูปแบบ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ เพียงแค่เขียนโปรกแกรมตามที่เราต้องการ “Intelligent Wireless Module” คือ อุปกรณ์ขนาดพกพา สามารถใช้ระบบการสื่อสารไร้สายได้ สามารถเขียนโปรแกรม เพื่อให้มีฟังก์ชั่นในการทำงานต่างๆ เช่น เซนเซอร์, การควบคุม, การสื่อสาร หรือการเตือนภัย เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้นำ Intelligent Wireless Module นี้มาสร้างเป็นระบบเตือนภัย โดยประกอบด้วยเซนเซอร์ 2 ชนิดคือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และเซนเซอร์ระดับน้ำ เพื่อใช้ในงานเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ หรือดูแลพื้นที่ในบริเวณหนึ่งๆ และในการติดตั้งเซนเซอร์นั้น ถ้าเป็นในป่าลึก หรือที่ๆเข้าถึงได้ยาก ก็อาจทำให้การติดตั้งเซนเซอร์นั้นเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก แต่ด้วยระบบไร้สายนี้สามารถทำให้ไม่ต้องเดินสายไฟใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่นำเซนเซอร์ไปวางไว้ในที่ๆต้องการเท่านั้น รวมทั้ง Intelligent Wireless Module นี้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานในการใช้งานจริง สามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ให้แรงดันเอาท์พุตมากกว่า 2 โวลต์ ก็สามารถทำงานได้แล้ว