การ Fitting ข้อมูลของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิธวินท์ สุสุทธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รองศาสตราจราย์ เดวิด รูฟโฟโร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันที่เกิดจากดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ ลมสุริยะ (Solar Wind ) หรือ การประทุที่ผิวของดวงอาทิตย์ (Solar Flare) ก็ตามนั้นส่งผลกระทบต่อโลกเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับดาวเทียม โดยที่การป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพพอ ซึ่งตัวการของปัญหาก็คืออนุภาคพลังงานสูงต่างๆที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมานั้นเอง ในขณะนี้สมการที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นเป็นของ ดร. เดวิด รูฟโฟโร ซึ่งสามารถที่จะคาดเดาะระยะเวลาที่อนุภาคต่างๆ จากดวงอาทิตย์จะเดินทางมาถึงโลกได้ล่วงหน้าราวๆ 6 ชั่วโมง ซึ่งในบางครั้งเวลา 6 ชั่วโมงนั้นก็ใช่ว่าจะเพียงพอเสมอไปในการป้องกัน ดังนั้นการปรับปรุงสมการที่ใช้นั้นมีความแม่นยำและสามารถคาดเดาระยะเวลาล่วงหน้าได้นานๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ