การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา ศรีโสตถิยาภากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การถ่ายโอนความรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะพึงประสงค์ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการรวมศาสตร์ต่าง ๆต้องอาศัยเข้ามาร่วมทำหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวของมันเอง การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความ มุ่งหมายเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนากระบวนทำงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้ เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนกุฎีจีน เรื่อง ของดีจากภูมิปัญญา ขนมฝรั่งกุฎีจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียน จำนวน 30 ข้อ การประเมินกิจกรรมตามหัวข้อการสังเกต ความพึงพอใจของนักเรียน กระบวนการเรียนรู้ แบบฝึกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนมกุฎีจีน โครงงานกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 172 คน (6/1 – 6/4) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2551 จำนวน 45 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากรายชื่อห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ของดีจากภูมิปัญญาขนมฝรั่งกุฎีจีน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน จำนวน 7 แผน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผลประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 4.8 ประเมิน บัตรกิจกรรม 10 ฉบับ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 4.92 ถึง 5 มีค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 4.92 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ในการเรียน จำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ มีอำนาจจำแนกตั้งแต่ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ 4.92 ค่าเฉลี่ย 0.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนีประสิทธิผล