กระเป๋าผ้ารักษ์โลก BAG LOVE EARTH

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รสสุคนธ์ ประสพเนตร์

  • วรรณวิสา สรรพวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไตรรัตน์ ม้ามงคล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี มีเกมส์และสื่อทันสมัยอีกมากมายทั้งที่มีประโยนช์และไม่มีประโยชน์หรือไม่ก็เป็นเกมส์ที่ยั่วยุไปในทางที่ไม่ดี ทำให้จิตใจของผู้เล่นเสื่อมโทรม และอาจเป็นปัญหาต่อสังคมได้อีกทางหนึ่ง จึงได้แนวคิดที่จัดทำเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากในปัจจุบันนี้โลกเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทำให้โลกมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อมวลมนุษย์ จึงได้แนวคิดที่จะทำเกมส์นี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกวิธีหนึ่งด้วย โดยการทำกระเป๋าผ้ารักษ์โลกโดยการลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นการช่วยลดอุณหภูมิของโลก ทางผู้จัดทำได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน จึงจัดทำเป็นโครงการรณรงค์เพื่อการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยจัดทำในรูปแบบเกมส์ที่สร้างสรรค์