เกมเศรษฐีท่องเที่ยวไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภโชค เรืองศรี

  • พุทธิพัฒน์ พึ่งเพียร

  • ณัฐกร เมืองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศศิภัทรา ตั้งตรงจิตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการเรื่อง (Thailand Travel Monopoly Online) ได้มีการแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ส่วนของตัวเกมเศรษฐี นั้นเป็น Web Application ที่ทำการเรียกใช้ Services ต่างๆจาก Web Services ที่เปิดให้บริการ และส่วนที่สอง คือส่วนของ Web Services มี Web Services ที่ให้บริการอยู่ 3 Web Services โดยจะทำหน้าที่ให้บริการ Service แตกต่างกันตามประเภทของเว็บไซท์ เช่นเว็บท่องเที่ยวให้บริการ Service ข้อมูลของจังหวัด เว็บภาษีให้บริการ Service การคำนวณภาษีประเภทต่างๆ เว็บที่ดินให้บริการ Service ด้านราคาที่ดินของจังหวัดต่างๆ เป็นต้น สำหรับ ส่วน Web Application นั้น พัฒนาด้วย ภาษา PHP ใช้ฐานข้อมูล MySQL และใช้ AJAX เพื่อความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น โดยการรับส่งข้อมูลในฉากหลัง ทำให้ทั้งหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยทำให้เพิ่มการตอบสนอง ความรวดเร็ว ส่วน Web Services นั้น พัฒนาด้วย ภาษา PHP ใช้ฐานข้อมูล MySQL สำหรับการส่งข้อมูลระหว่าง Web Servicesกับเว็บไซท์ ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบภาษา XML (eXtensible Markup Language) In this work, we proposed a Thailand Travel Monopoly Online Game. A project has two pasts. The first part is The game “MILLIONAIRE GAME” which is Web Application that all users can find by searching from the services website. The second part is Web Services part. There are three service websites which each provides the different service; depend on type of service website. For example, website for traveller that provides all provinces detail, website for type of all tax calculating and website for property service which contains property price for each province. For the Web Application is developed from PHP language which use the MYSQL database and AJAX. To satisfy and for better interactive with user; do not need to repage each time that has been changed by sending information through the screen For the Web Services development by using PHP language and mysql database for transfering information between web services and website.All information is in the form of XML(eXtensible Markup Language).