Mine-Ads : ระบบค้นหากลุ่มเป้าหมายโฆษณาอัจฉริยะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนิสา อภิบาลสมุทร

  • สุนิธิ จันทรศรีนิยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ ไวยมัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาควิชาซอฟท์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันล้วนต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวและแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาช่วยเสริมประสิทธิภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้การโฆษณาซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภค ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนให้ระบบธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งในยุคปัจจุบันการโฆษณาได้ปรับเปลี่ยนจากการนำเสนอผ่านทางสื่อสารมวลชนมาสู่การนำเสนอบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (social network) ต่างๆ ดังนั้น คณะผู้พัฒนาจึงได้นำเสนอโครงการนี้เพื่อพัฒนาสร้างซอฟต์แวร์ open source สำหรับช่วยค้นหากลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาจากเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม โดยซอฟต์แวร์นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ การค้นหาความสัมพันธ์กลุ่มย่อย (clustering) จากเครือข่ายทางสังคม ซึ่งผู้ใช้สามารถซูมเพื่อย่อหรือขยายหรือแสดงกลุ่มของผู้ใช้ที่สนใจตามเงื่อนไขการค้นหา และส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนที่ระบบสามารถนำข้อมูลประวัติ (profile) และความชอบ (Favorite) ของผู้ใช้บริการมาหาความสัมพันธ์และแนวโน้มความสนใจซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของกฎความสัมพันธ์ (association rules) เพื่อเป็นแนวทางในการให้ผู้ใช้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำการโฆษณาผ่านทางเว็บเครือข่ายทางสังคมต่อไป

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่11 ประจำปีงบประมาณ 2551