ระบบจำลองการจัดสวนออนไลน์ Online Virtual Gardening System

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรหมหยก ชนัมพร

  • นิธินันท์ มาตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณฐพล พันธุวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความต้องการที่จะพัฒนาโฮมเพจในการจัดสวน แนวความคิดที่จะนำเอาภาพเคลื่อนไหว 3 มิติที่สร้างด้วยโปรแกรมมายานั้น มาใช้ในการสร้างระบบที่ใช้ในการจัดสวนสำหรับร้านที่รับจัดตกแต่งสวน เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อต้นไม้หรือว่าต้องการออกแบบตกแต่งสวนด้วยตนเองที่บ้าน หรือสถานที่สะดวกที่อื่นโดยผ่านทางการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ในทุกๆที่นั้นส่วนมากระบบอินเตอร์สามารถเข้าถึงได้แล้ว และทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นจากเดิมที่นิยมใช้ในรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งไม่มีความสมจริง เปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งมีความเสมือนจริงมากกว่า ทำให้สามารถมองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้มากขึ้น และดีขึ้นด้วย