ระบบรักษาความปลอดภัยที่จอดรถโดยกล้อง Webcam

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์ศักดิ์ ทองไสล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำลอง ศรีสง่า

  • สาโรช ปุริสังคหะ

  • ศักดา จันทร์ทราศี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการจอดรถภายในราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความเสี่ยงสูงต่อการหายหรือถูกลัก ขโมยและไม่สะดวกสบายในการจอดรถโครงการนี้จึงได้มีใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการควบคุมเทคโนโลยีการอ่านบาร์โค้ดและการจับภาพด้วยกล้อง Webcam เพื่อจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยที่จอดรถ ซึ่งจะช่วยให้การจอดรถเกิดความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นโครงการนี้จะรักษาความปลอดภัยที่จอดรถ สามารถที่จะช่วยให้การจอดรถในที่จอดรถมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะสูญหายลงโปรแกรมนี้สามารถแสดง รายงานการจอดรถไว้ตรวจสอบข้อมูลได้อีกด้วย Abstract: Car park at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University dose not have security and inconvenient. This project use the computer technology for read barcode and capture picture by webcam. This project can improve the security level in carpark.Decrease the risk of lost car, keeping the records history for recheck and easy to use