เกมรามยุทธ์ Rama Yuth Game

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อานนท์ ตั้งสถิตพร

  • จักรพงศ์ นาคเดช

  • ขัตติพงศ์ เห็นสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิษณุ โคตรจรัส

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นเกมต่อสู้ ( Action) กึ่งวางแผนแบบผู้เล่นหลายคน (Multi player Game) ที่มีเนื้อเรื่องและภารกิจในการเล่น รวมทั้งมีตัวละคร และสิ่งแวดล้อมทั้งหมดอ้างอิงจากท้องเรื่องรามเกียรติ์ โดยเกมจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบสำคัญ คือ รูปแบบภารกิจ และรูปแบบเสรี ซึ่งสามารถเล่นร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆได้ผ่านระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) เกมได้รับการออกแบบระบบการเล่นหลักเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นของฉากแผนที่ ซึ่งมีรู้แบบการเล่นแบบเกมวางแผนจับเวลาจริง ที่ต้องใช้การวางแผนร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยจะส่งผลกับชัยชนะของการเล่นในแต่ละเกมโดยตรง และอีกขั้น คือ ขั้นของการปะทะซึ่งมีรูปแบบการเล่นเป็นแบบเกม Action บนสนามรบที่จะมีการเล่นร่วมกันระหว่างผู้เล่นที่เป็นคน และทหารจำนวนมากที่ควบคุมพฤติกรรมการแสดงผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งการเล่นในขั้นนี้ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากชัยชนะที่ได้จะหมายถึงการได้มาซึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญภายในขั้นของการเล่นแบบแผนที่ใหญ่ โดยจุดยุทธศาสตร์แต่ละชนิดนั้นล้วนมีคุณสมบัติที่สามารถสร้างความได้เปรียบให้กับทีมของผู้เล่นได้ นอกจากนั้นภายในเกมยังได้สอบแทรกเกร็ดความรู้ในวรรณคดีเรืองรามเกียรติ์ไว้เป็นช่วงๆตามภารกิจที่ผู้เล่นเลือกเล่นด้วย ในขั้นออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ของระบบการเล่นและทำต้นแบบ (Prototyping) ขึ้นทดสอบ ได้มีการนำเทคนิคการรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) มาใช้ในระบบการเล่นบางส่วนเพื่อสร้างความแตกต่างที่น่าสนใจให้กับเกมมากขึ้น และยังได้ทดลองพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์แบบตัดสินใจรวมศูนย์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างการเล่นที่มีหน่วยการตัดสินใจมากๆแบบเวลาจริง (เนื่องจากเป็นเกมที่แสดงผลบนสนามรบ) ซึ่งต้องมีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Network ที่มีข้อจำกัดเรื่องความเร็วในการส่งข้อมูล และขนาดของช่องทางการส่งข้อมูล ขึ้นทดลองในงานครั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเกมออนไลน์แบบผู้เล่นจำนวนมาก (Massively Multi Player Online Game) ที่มีระบบการเล่นแบบนี้ต่อไปในอนาคต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2551