ดิกส์พูดได้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูวนัย โสตประวัติ

  • ภานุวัตร โรจน์นาวี

  • ณัฐพงศ์ อร่ามทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ช่อเพชร ครองรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจนักเรียนการใช้ภาษาอังกฤษมีปัญหาในหลายด้านนักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้องและจากการวิเคราะห์การที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและถูกต้องนั้นต้องเริ่มจากการจำคำศัพท์ ทาง ผู้พัฒนาจึงพัฒนาโปรแกรมดิกพูดได้(Talking Dictionary)ขึ้นมาเพื่อช่วยในการจำคำศัพท์โดย เพิ่มฟังก์ชันให้กับโปรแกรม Dictionary คือ คำสั่งเสียง โดยผู้ใช้โปรแกรมนี้สามารถใช้คำสั่งเสียงใน การค้นหาคำศัพท์ได้โดยสั่งเป็นตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษทีละตัว โปรแกรมจะทวนคำศัพท์อีกครั้ง ผู้ใช้ โปรแกรมจะสามารถให้โปรแกรมอ่านคำศัพท์นี้กี่ครั้งก็ได้ นอกจากนี้โปรแกรม Talking Dictionary นี้ยังสารถฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องต่อผู้ที่ใช้โปรแกรมนี้ด้วยเพราะถ้าผู้ใช้ โปรแกรมออกเสียงไม่ตรงกับเสียงในระบบก็จะแสดงผลตัวอักษรผิดไม่ตรงกับที่ออกเสียงมา จากที่ทาง ผู้พัฒนาได้เพิ่มฟังก์ชันการใช้ที่หลากหลายเข้าไปก็ทำให้โปรแกรม Dictionary ที่วิธีใช้คือการพิมพ์เพื่อ หาคำศํพท์ดูน่าสนใจมากขึ้นเพราะมีฟังก์ชันหลากหลายสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัด และความสนใจ และสะดวกในการใช้สำหรับผู้ที่พิการทางมือด้วย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการเข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2551