เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชานนท์ มากสิน

  • สมฤทัย ทองเจิม

  • จันทร์เพ็ญ นพเก้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมจิตหมุนขำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกมังคุด โดยศึกษาการทำปฏิกิริยาระหว่างสารละลายเลด(II) ไนเตรตที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 0.500 mol/l, 0.250 mol/l, 0.125 mol/l, 0.062 mol/, 0.031 mol/l, 0.016 mol/, 0.008 mol/l, 0.004 mol/, 0.002 mol/l, 0.001 mol/ และ 0.0005 mol/l ตามลำดับ กับสารละลายโปแตสเซียมไอโอไดด์ความเข้มข้น 1 mol/l จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกมังคุด โดยศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารตะกั่วของน้ำสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้นของสารละลายเลด(II)ไนเตรตควมเข้มข้นต่างๆกัน หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำสกัดจากเปลือกมังคุดในการดูดซับสารตะกั่ว ระยะเวลาที่เหมาะสม และศึกษาการแปรรูปเปลือกมังคุดไปใช้ในการดูดซับสารตะกั่ว พบว่า การทำปฏิกิริยาระหว่างสารละลายเลด(II)ไนเตรตกับ สารละลายโปแตสเซียมไอโอไดด์ เกิดตะกอนสีเหลืองที่ความเข้มข้น 0.500 mol/l, 0.250 mol/l, 0.125 mol/l, 0.062 mol/, 0.031 mol/l, 0.016 mol/, 0.008 mol/l, 0.004 mol/ และ 0.002 mol/l และน้ำสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถดูดซับสสารตะกั่วจากสารละลายเลด (II)ไนเตรตได้ที่ความเข้มข้น 0.008 mol/l, 0.004 mol/ และ 0.002 mol/l ในอัตราส่วนระหว่างสารละลายเลด (II)ไนเตรตต่อน้ำสกัดจากเปลือกมังคุด เป็น 10 : 12, 10 : 5 และ 10 : 2 โดยปริมาตรตามลำดับ ในระยะเวลา 15 นาที ส่วนการแปรรูปเปลือกมังคุดไปใช้ในการดูดซับสารตะกั่ว พบว่าการทำเป็นผงแห้งเหมาะสมที่สุด