กระถินไล่แมลงวัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรเทพ พิกุลทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชัย งามเรียบสกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาการระบาดของแมลงวัน การเกิดหนอนแมลงวันในส่วนต่างๆ ของร่างการ ทำให้ผู้จัดทำคิดหาวิธีการในการกำจัดแมลงวันโดยใช้พืชจากท้องถิ่นในการกำจัดแมลงซึ่งจากการสืบค้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กล่าวไว้ว่า กระถินสามารถป้องกันแมลงวันได้จึงได้เริ่มการทดลองประสิทธิภาพในการป้องกันแมลงวันพบว่า การนำเมล็ดกระถินแก่มาคั่วแล้วบดให้ละเอียด แล้วนำมาสกัดสารโดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 10% เป็นตัวทำละลายในอัตราส่วนผลกระถิน 20 g ต่อเอทิลแอลกอฮอล์ ![150 cm^3](/latexrender/pictures/6db/6db1687e2803505b474b7ae1b2714b62.gif) นำสารสกัดที่ได้มาใส่เครื่องระเหยสารโดยใช้ความร้อนจากไฟฟ้าจะช่วยป้องกันแมลงวันได้ โดยที่รัศมีของการกระจายกลิ่นได้ไกลถึง 1.5 เมตร โดยได้มีการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจากผู้ประกอบการขายอาหาร 100 ราย ซึ่งสารสกัดจากเมล็ดกระถินเหมาะสมกับการใช้งานบนโต๊ะอาหาร แผงอาหาร โดยที่สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทดแทนการใช้สารเคมี