รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ มุกขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

03 พฤษภาคม 2556

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สังกัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิคPower Pointกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ * นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ * แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ * ใบเสนอผลงานและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลของการรายงานในการใช้นวัตกรรมครั้งนี้ ผู้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที มาประเมินค่าและแปลความหมายผลการศึกษาพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพและได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมาก เนื่องจากบทเรียนมีความน่าสนใจมาก มีภาพ สีสัน สวยงาม ช่วยทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มากขึ้นและสามารถฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตลอดเวลา และมีความชอบที่จะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับสาระอื่น ๆ ต่อไป