การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของการสกัดจากดีปลีน้ำ เพื่อปรับปรุงฤทธิ์ ต้านไวรัสเริม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนม์นิภาแก้วพลูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรยุทธ วิไลวัลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในต้นดีปลีน้ำมีสารอยู่ 4 ชนิด ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโรคเริมได้ เมื่อใช้กระบวนการสกัดสารบริสุทธิ์จากต้นดีปลีน้ำ แล้วนำสารเหล่านั้นมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างที่มีผลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่จะนำไปสู่การออกแบบสารใหม่ ๆ ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสที่ดีขึ้น โดยขั้นตอนการสกัดสารบริสุทธิ์จากต้นดีปลีน้ำ จะใช้วิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี จนกว่าจะได้สารที่บริสุทธิ์ นำสารบริสุทธิ์เหล่านั้นไปตรวจสอบว่าเป็นสารที่ต้องการหรือไม่ โดยการตรวจ ![check^1 H_NMR](/latexrender/pictures/8eb/8eb2c52fdaa6afc98e082950f57903d6.gif) จะทำให้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารดังกล่าว จากนั้นนำสารบริสุทธิ์ที่ได้จากการทำคอลัมน์ โครมาโทกราฟี มาทดลองปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารในลักษณะต่าง ๆ กันตามต้องการ แล้วนำสารที่ผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้ว ไปทดสอบฤทธิ์ในการต่อต้านไวรัสโรคเริมต่อไป