Anti-oxidative constituent(s) from edible fungi

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัครวิชญ์ เอี่ยมสำอาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัทมา พิทยขจรวุฒิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุมูลอิสระ (Free radical) คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเสื่อมหรือเปลี่ยนสภาพรวดเร็วกว่าปกติ และเมื่อทีการสะสมในปริมาณมากพอก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยส่งผลต่อการเกิดพยาธิของเนื้อเยื่ออวัยวะ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสารกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ เรียกสารกลุ่มนี้ว่า สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) สามารถพบได้ในผักและผลไม้ทั่วไป ยังรวมถึงเห็ดราต่าง ๆ เช่นเห็ดราบางชนิดมีสีเหลืองส้ม สันนิษฐานว่าเป็นสีของเม็ดสีกลุ่ม carotenoids ซึ่งมีสารพวก carotene ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นแนวคิดที่จะนำเห็ดราที่สามารถรับประทานได้มาทำการศึกษาหาสารที่มีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ คาดว่าการศึกษานี้จะนำไปสู่การค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระชนิดใหม่ที่น่าสนใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระการต้านเห็ดราที่เก็บได้จากธรรมชาติมาหาคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและนำมาเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระในปัจจุบัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ พัฒนาการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่รวดเร็ว สามารถเชื่อถือได้และหาองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเห็ดรา โดยมีกระบวนการศึกษาดังนี้ ทำการคัดเลือกเห็ดกลุ่มตัวอย่าง นำไปเพาะเชื้อ นำมาสกัด และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี Hydroxyl Radical Scavnging Assay เปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระ ในปัจจุบันซึ่งได้ผลการทดลองคือ Lentinus squarroaulus ในส่วนที่เป็น cell มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ เมื่อนำผลที่ได้มาสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ นำค่า lC50Lentinus squarrosulus ในส่วนที่เป็น cell มาเปรียบเทียบได้ Ascorbic acid มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่าสารสกัดหยาบจากเห็ดราที่นำมาศึกษา 2.885 เท่า และ Vanilic acid ดีกว่า 2.572 เท่า