Model Study Gnididons Synthesis

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เทพวุฒิ อิศรเสนา ณ อยุธยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัชชัย ตันฑุลานิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาวิธีสังเคราะห์โมเลกุลซึ่งมีสูตรโครงสร้างหลักเป็น Seven – memberedring โดยใช้ Heck reaction เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสังเคราะห์ Gnididione (1) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม Guaiane (2) ต่อไป