การศึกษาผลกระทบของแคดเมียมต่อไม้ดอกดาวเรือง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรายุทธ เมียงมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปนเปื้อนของแคดเมียมทั้งในดินและน้ำบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อให้เกิดปัญหาการสะสมของแคดเมียมปริมาณสูงในข้าว อันเป็นผลให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากการปลูกข้าวไม่สามารถทำต่อไปได้ในพื้นที่ จึงมีความพยายามที่จะค้นคว้าหาพืชทดแทนเพื่อนำมาปลูกในบริเวณดังกล่าวแทนข้าว ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงผลกระทบของแคดเมียมต่อดาวเรือง ซึ่งเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญ โตเร็วและมีศักยภาพที่จะใช้ปลูกทดแทนข้าวได้ โดยทดลองปลูกดาวเรืองในความเข้มข้นของแคดเมียมและระยะเวลาที่แตกต่างกัน การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. การศึกษาผลกระทบของแคดเมียมต่ออัตราการงอกของเมล็ดดาวเรือง พบว่าความเข้มข้นของแคดเมียมที่สูงขึ้น ทำให้อัตราการงอกของเมล็ดลดลง โดยที่ความเข้มข้น 7 และ 9 มิลลิกรัมแคดเมียมต่อลิตร อัตราการงอกจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p iment concerned the effect of Cd on the seed germination. Marigold’s seeds were cultured in the trays with various exposure time and Cd concentration. The seed germination was significantly (p roponic system which also varies the time exposure and Cd concentration was used in this section. From the results, the longer the exposure time, the lower the chlorophyll concentration plant biomass and Cd accumulation in marigold plant (p