การวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียม-40 ในดินบริเวณสวนส้มโชกุน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรทิพย์ จันทร์ขาว

  • พรรณบุปผา จินาวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วุฒินันทน์ แวมามะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 25 ตัวอย่าง ซึ่งได้เก็บตัวอย่างจากสวนส้มโชกุน 5 แห่ง ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาหาปริมาณโพแทสเซียม – 40 ในดินเพื่อนำไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโพแทสเซียม – 40 กับปริมาณโพแทสเซียมที่มีอยู่ในดิน โดยวิธีนิวเคลียร์โดยใช้หัววัดรังสีแกมมาแบบใช้การเรืองแสงชนิดโซเดียมไอโอไดน์ (scintillation detector , NaI(Tl)) ซึ่งใช้สาร Cs – 137 และ Co – 60 เป็นสารมาตรฐาน แล้วนำสารตัวอย่างวัดรังสีแกมมาที่พลังงาน 1.46 MeV ซึ่งเป็นพลังงานที่ปลดปล่อยจากไอโซโทปรังสีของโพแทสเซียม – 40