องค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดไดคลอโรมีเธนจากเหง้าต้นปุดช้าง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรนันท์ เทพโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัชมาน อาแด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดไดคลอโรมีเธนจากเหง้าปุดช้าง (Zingiber sp.) เหง้าปุดช้างน้ำหนัก 900 กรัม สกัดด้วยไดคลอโรมีเธนได้สารสกัดหยาบน้ำหนัก 16.714 กรัม ทำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบรวดเร็วโดยใช้ Hexane, Dichloromethane, Ethyl acetate และ Methanol เป็นตัวทำละลายได้สาร 11 ส่วน นำส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นผลึกและของเหลวหนืดสีม่วงไปตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรเมทรี พบว่ามีสารสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ 2′,6′ Dihydroxy 4′ methoxychalcone, Testosterone Cypionate, 3,7,11,15 Tetramethylhexadeca 1,6,10,14 tetraen 3 ol และ1,6,10 Dodecatrien 3 ol นำส่วนที่ 5 ซึ่งเป็นผลึกสีน้ำตาลแกมเหลืองไปตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรเมทรี พบว่ามีสารสำ คัญ 3 ชนิด ได้แก่ 2′,6′ Dihydroxy 4′ methoxychalcone, 1,2 Benzenedicarboxylic acid และ 2 (3,5 Dimethoxyphenyl) 2 hydroxy 1 phenylethanoneนำส่วนที่ 9 ซึ่งเป็นสารเหนียวหนืดสีน้ำตาลเข้มไปตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรเมทรี พบว่ามีสารสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ 1,1′,1′′ (1 propanyl 3 ylidene), gammasitosterol,p Phenylenediamine และ 1,2 Benzenedicarboxylic acid