สารสกัดจากเปลือกเชียดในการกำจัดศัตรูพืชของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรชัย ปารณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพร สมพรไพลิน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุก

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันสารเคมีเข้ามามีบทบาทในการกำจัดศัตรูพืชอย่างมาก ทางผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์จึงได้นำสารสกัดจากเปลือกเชียดมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ซึ่งได้นำเอาผักกาดเขียวกวางตุ้งมาเป็นพืชทดลอง เนื่องจากเป็นพืชที่เกิดโรค ซึ่งมาจากเชื้อราแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรได้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ แต่ทางผู้จัดทำโครงงานได้นำเอาสารจากเปลือกเชียดมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืชของผักกาดเขียวกวางตุ้ง ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้คือ สารสกัดจากเปลือกเชียดที่เหมาะสมในการรดผักกาดเขียวกวางตุ้งช่วงแรกเมื่อตอนยังไม่เป็นเมล็ดและยังเป็นต้นอ่อน ควรรดสารสกัดจากเปลือกเชียดที่มีความเข้มข้นที่ 12.5 mg /ml เพราะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และศัตรูพืชและมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวได้น้อย เมื่อผักเจริญเติบโตขึ้นมาประมาณ 2 สัปดาห์ ควรรด สารสกัดจากเปลือกเชียดที่มีความเข้มข้น ที 25mg/ml เนื่องจากเป็นสารที่สามารถกำจัดศัตรูพืชได้ดีแล้วยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และยังมีผลน้อยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งได้อีกด้วย จึงนับว่าสารสกัดจากเปลือกเชียดเป็นสารที่สามารถใช้ในการกำจัดศัตรูพืชของผักกาดเขียวกวางตุ้งได้ ซึ่งได้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้สารเคมีแต่ผลของสารสกัดจากเปลือกเชียดนั้นเนื่องจากเป็นสารสกัดตามธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้าง ทำให้ผักนั้นเป็นผักที่ปลอดสารพิษอีกด้วย