โปรแกรมประยุกต์เพื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างกลุ่มของสายดีเอ็นเอหรือโปรตีนโดยใช้ Alignment Graph ร่วมกับ Evolutionary Algorithm

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกกาญจน์ แสงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักริน สุขสวัสดิ์ชน

  • วรวิทย์ วีระพันธุ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความคล้ายคลึงระหว่างกลุ่มของสายดีเอ็นเอหรือโปรตีนตั้งแต่ 2 สายขึ้นไป (Multiple Sequence Alignment) พบว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาหลายรูปแบบ และเพื่อศึกษาวิธีการที่น่าสนใจ จึงได้จัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Application) ขึ้น เพื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างกลุ่มของสายดีเอ็นเอหรือโปรตีน ตั้งแต่ 2 สายขึ้นไป ซึ่งรับข้อมูลเข้าเป็นลำดับเบสของกลุ่มสายดีเอ็นเอหรือโปรตีนของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการศึกษา(Fasta Format) และข้อมูลออก 2 แบบ คือ แสดงคะแนนที่เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของแต่ละคู่ (Score Table)และแสดงลำดับเบสทั้งหมดที่จัดรูปแบบให้มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด (Alignment) ซึ่งวิธีการที่นำมาใช้ คือ Alignment Graph based Evolutionary Algorithm ซึ่งโปรแกรมประยุกต์สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ

The studies similarity between group of DNA or Protein more than 2 lines, there are many algorithms to solve this problem. For studies interesting algorithm, I create application for studies similarity between group of DNA or Protein more than 2 lines. The input is base of group of DNA or Protein in Fasta format. The outputs are 2 formats, first is scores that compare similarity between 2 sequences called Score Table and second is Multiple Alignment that have similarity format called Alignment. An algorithm that used to solve this problem is Alignment Graph based Evolutionary Algorithm and Application can work well.