การศึกษาฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระจากสารสกัดหยาบเมทานอลของพืชสมุนไพรบางชนิดในจังหวัด อุบลราชธานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พชรวรรณ มีหนองหว้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มัลลิกา จันทรังษี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเมทานอลจากสมุนไพร 7 ชนิดที่เป็นตำรับยารักษาโรคมะเร็ง โดยเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากพืชแต่ละชนิดด้วย DPPH radical ในการตรวจสอบความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากยาสมุนไพรด้วยวิธีการทางสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ พบว่าสารสกัดหยาบจากพระจันทร์ครึ่งซีกแสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 0.3369 มิลลิกรัมต่อลิตร