ซิ่งฟัดแว้น ณ ภูกระดึง Siam Running @ Phukradung

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์ ศักดิ์คาดวง

  • พงษ์เทพ บุญกุ้ม

  • ยุรนันท์ ฉิมบรรเลง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรชน วังกาวี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่เกมส์ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสามารถให้ความรู้ ฝึกทักษะทางด้านต่างๆให้กับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านไหวพริบ การตัดสินใจที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างสรรค์เกมที่ชื่อว่า Siam Running จะเป็นเกมวิ่งแข่ง โดยจาลองขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นที่เล่นรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ