การศึกษาการเพิ่มขอบเขตการรับรู้ของสวิตช์ของหุ่นยนต์เบสิกแสตมป์2

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุทาน บูรณศักดิ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาลักษณะทำงานของสวิตช์ของหุ่นยนต์เบสิกแสตมป์2 และการศึกษาถึงปัญหาเรื่องการรับรู้ของสวิตช์ว่าควรจะเพิ่มขอบเขตการรับรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะศึกษาการอบรมแบบรูปร่างหรือการต่อเติมสวิชต์ของหุ่นยนต์ให้มีขอบเขตมากขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าก็ได้แนวคิดจากหนวดแมลงซึ่งอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้ให้ดียิ่งขึ้นได้โดยบางครั้ง อาจช่วยเราแก้สถานการณ์ในสนามการแข่งเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ได้ เช่น การที่กว่าสวิชต์จะชนกับกำแพงนั้น เมื่อชนแล้วอาจต้องถอยหลังหรือหมุนตัวซึ่งทำให้เสียเวลาขึ้นได้ การแก้ไขหรือปรับปรุงรูปแบบของสวิชต์นี้จะทำให้หุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปทั้งตัว แต่เพียงแค่สัมผัสโดยมีส่วนที่ต่อเติมเข้าไปหุ่นยนต์อาจไม่จำเป็นต้องเข้าไป และถึงแม้การปรับปรุงสวิชต์จะทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้น แต่สำหรับบางสนามแล้วสวิชต์พวนนี้อาจไม่มีประโยชน์หรือช่วเหลืออะไรได้ ซึ่งก็ควรจะศึกษารูปแบบอื่นๆต่อไป