ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ กาวิเศษ

  • วรภาวราธนกุล

  • จันทนา กาลพัฒน์

  • ศิริวรรณ ศิรินินทศักดิ์

  • ปรารีชาติ บุญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรอนงค์ วทัญญุตา

  • คุณธีรพงศ์ ไกรนรา

  • คุณพรจันทร์ พวงแก้ว

  • คุณกรกนก ชูมณี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษา เรื่อง ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของสเกลีโตนีมา คอสตาตัม (Skeletonema Costatum) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความเค็มที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ สเกลีโตนีมา คอสตาตัม เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการผลิตสเกลีโตนีมา คอสตาตัม เพื่อใช้อนุบาลลูกสัตว์น้ำในวัยอ่อน การทดลองเพื่อหาระดับความเค็มที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของสเกลีโตนีมา คอสตาตัม ทำได้โดยเตรียมน้ำทะเลที่ระดับความเค็มต่างๆ 5 ระดับ คือ 15 20 25 30 และ 35 ส่วนในพันส่วน ใส่ในขวดโหลขนาด 10 ลิตร เติมปุ๋ยสูตร Liao and Huang s Modified TMRL Medium (1,000 X) ปริมาณ 10 มิลลิลิตรลงในขวดโหลทุกโหล ติดตั้งอุปกรณ์ให้ก๊าซออกซิเจน เติมหัวเชื้อที่มีจำนวนเซลล์เริ่มต้น 1,000 เซลล์ต่อมิลลิเมตร ปริมาณ 10 มิลลิเมตร ลงในขวดโหลทุกใบพร้อมๆ กัน ทำการทดลองซ้ำ 2 ชุด สังเกตและนับจำนวนเซลล์ของสเกลีโตนีมา คอสตาตัม ทุกๆ 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 วัน โดยการสุ่มตัวอย่างขึ้นมานับ จากผลการทดลองปรากฏว่าที่ระดับความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วนสเกลีโตนีมา คอสตาตัม มีการเพิ่มจำนวนเซลล์มากที่สุด รองลงมาคือ ที่ระดับความเค็ม 20 30 35 และ 15 ส่วนในพันส่วนตามลำดับ