การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ Adina Cordifolia Hook.f. (ต้นเกว้า)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกตน์นิภา สินสุพรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสาท กิตตะคุปต์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการสกัดเปลือกของต้นกว้าว Adina cordifolia Hook.f.) ด้วย ![CH_2Cl_2](/latexrender/pictures/e39/e39909562259762d7a9c57038ec8be67.gif) หลังจากที่ละลายสารสกัดส่วนของ ![CH_2Cl_2](/latexrender/pictures/e39/e39/e39909562259762d7a9c57038ec8be67.gif) ด้วย hexane ซึ่งจะละลายส่วนของสารที่ไม่มีขั้วออกไป จะได้ส่วนที่ไม่ละลาย (reidue) ซึ่งนำไปตกผลึกได้สารบริสุทธิ์ หลังจากการพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีแล้ว พบว่า สารบริสุทธิ์นั้นคือ Umbelliferone (7 hydroxycoumarin)