แชร์เล่น (SHAREnge)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัถพงศ์ สัตยาบัน

  • ธัชพล ษรานุรักษ์

  • เพ็ญพร กออนันตกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ แชร์เล่น เป็นโครงการพัฒนาเว็บไซต์และโครงสร้างพื้นฐานที่จะกระตุ้นให้เกิดชุมชน แห่งการเรียนรู้ผ่านการตั้งโจทย์และการแข่งขัน ตามแนวคิดของเว็บ 2.0 บนเว็บไซต์โครงการนั้น ทุกคนจะ สามารถแบ่งบันโจทย์ ทำโจทย์ จัดการสอบแข่งขัน เข้าร่วมสอบแข่งขัน ตามความสนใจของตนเพื่อ สะสมคะแนนประจำหัวข้อวิชา โจทย์แต่ละข้อจะสามารถอ้างอิงคำอธิบายไปยังสื่อการสอนเรื่องต่างๆ ที่มี อยู่มากมายในอินเตอร์เน็ต โครงการนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่โดดเด่นด้านการมีส่วนร่วม และความรู้สึกเป็น เจ้าของของทุกคน ซึ่งทำให้เกิดคลังโจทย์ขนาดใหญ่และชุมชนผู้สนใจในแต่ละหัวข้อวิชาขึ้นในที่สุด ความสามารถของระบบ แชร์เล่น สามารถต่อยอดต่อไปได้อย่างง่ายดาย และไม่มีที่สิ้นสุด ผ่าน การเรียกใช้ API ของระบบ เพื่อนำไปสร้างช่องทางใหม่ๆ ในการแบ่งปันโจทย์ หรือรูปแบบใหม่ๆ ในการ ประยุกต์คลังโจทย์ไปใช้ (ไม่เฉพาะให้อยู่บนเว็บไซต์) เพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ต่อไป

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551