การศึกษาสารสกัดหยาบจากใบมะระขี้นก (Momordica charantia) ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จาริกา มากคช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรวรรณ สัตยาลัย ภาควิชาชีววิทยา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

อ.ดร. สีหนาท ประสงค์สุข

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสกัดสารสกัดหยาบจากใบมะระขี้นก(Momordica charantia) ตามวิธีของ Lahontan(1987) และเมื่อนำสารสกัดหยาบที่ได้มาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์โดยวิธี paperdisc method โดยเชื้อจุลินทรีย์ที่นำมาทดลอง ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus เชื้อราก่อโรคในกลุ่ม Aspergillus spp. ได้แก่ A.flavus, A.fumigatus, A.niger และ A. terreus เชื้อรา Fusarium solani และเชื้อยีสต์ Candida albicans พบว่า สารสกัดหยาบที่ได้สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราในกลุ่ม Aspergillus spp. ได้แก่ A .flavus, A. niger และ A .terreus ได้ เมื่อนำสารสกัดที่ได้มาตรวจสอบความบริสุทธิ์โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีแบบชั้นบาง (Thin layer chromatography) เปรียบเทียบกับสารในมะระขี้นกที่คาดว่าจะมีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ได้แก่ สารชาแรนติน (Charantin) มาตรฐาน พบว่า ได้สาร 2 ชนิด และมีตำแหน่งสารที่มีค่า Rf ใกล้เคียงกับสารชาแรนตินคือค่า Rf เท่ากับ 0.8 และสารที่มีค่า Rf เท่ากับ 0.6 และเมื่อตรวจสอบความสามารถในการต้านเชื้อราของสารที่แยกได้บนแผ่น TLC พบว่า สารสกัดหยาบจากใบมะระขี้นกมีสารที่ยับยั้งเชื้อ A. niger ในตำแหน่งเดียวกันกับสารชาแรนตินมาตรฐาน Abstract: Crude extract from bitter melon leaves (Momordica charantia) was prepared following Lahontan’s procedure (1987) and the extract was tested for antimicrobial activity against bacteria(Escheirchia coli , Staphylococcus aureus)and pathogenic fungi (Aspergillus flavus, A. fumigatus, A.niger , A.terreus, Fusarium solani and Candida albicans) using paperdisc method. The crude extract contained antifungal activity against A. flavus, A. niger and A. terreus. When the crude extract was separated using Thin layer chromatography (TLC) compared to standard Charantin, the substance from bitter melon suspecting to have antimicrobial activity,two bands were revealed. One band separated from crude extract on TLC plate exhibited similar Rf value to that of the standard Charantin (Rf = 0.8) and another band had Rf value of 0.6. This TLC plate was subsequently tested for antifungal activity. The band (Rf = 0.8) showed inhibitory effect against A.niger similar to that of standard Charantin.