การศึกษาจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพ และประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย Monitoring of Microorganisms in EM and Their Efficiency in Waste Water Treatment

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิทธิชัย ธีระสุนทรไท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมใจ ศิริโภค

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้วัตถุดิบเริ่มต้นในการหมักดังนี้คือ เศษอาหาร 70% เศษกระดูกหมูที่เหลือจากการต้มสกัดน้ำซุป 10% เปลือกผลไม้ผสม 20% โดยแปรผันกากน้ำตาล 2 ความเข้มข้นคือ 15 และ 25 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมเศษอาหาร พบว่าเมื่อหมักได้ 10 วัน จะได้ของเหลวข้น สีน้ำตาลอมแดง มีกลิ่นเปรี้ยวคล้ายแหนม เมื่อหมักต่อไปจนถึง 20 วัน น้ำหมักชีวภาพจะมีลักษณะใสขึ้น มีกลิ่นเช่นเดิม แต่สีออกน้ำตาลเข้มมากขึ้น และเมื่อหมักต่อไปอีกจนครบ 30 วัน พบว่าน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับเมื่อหมักได้ 20 วัน สำหรับ pH ของน้ำหมักเมื่อใช้กากน้ำตาลความเข้มข้นต่างกัน พบว่าเมื่อหมักครบ 10 วัน จะมี pH 3 เหมือนกัน แต่เมื่อหมักนานกว่า 10 วัน EM25 จะมี pH สูงขึ้นมากกว่า EM15 การศึกษาชนิดและจำนวนของจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพ โดยเลี้ยงเชื้อในอาหารต่างๆกัน พบว่าเมื่อเลี้ยงในอาหาร MRS + ![CaCO_3](/latexrender/pictures/801/801e015cd38393c5acde1a6e92b09e39.gif) ในสภาวะที่ไม่มีอากาศ จะพบแบคทีเรียที่สร้างกรดได้ (สังเกตจากบริเวณใสรอบโคโลนี ซึ่งเกิดจากกรดทำให้ ![CaCO_3](/latexrender/pictures/801/801/801e015cd38393c5acde1a6e92b09e39.gif) ละลาย) !['10^6](/latexrender/pictures/801/801/0e7/0e7af89fcd9fc85e2d0cf3ec1f91d478.gif) CFU/ml และพบยีสต์ !['10^3](/latexrender/pictures/801/801/0e7/644/644bff9843dc3b2ef54d1cbb8e158f40.gif) CFU/ml โดยพบว่าจำนวนจุลินทรีย์ใน EM25 มีมากกว่า EM15 และพบจำนวนจุลินทรีย์มากที่สุดในช่วง 10 วันแรกของการหมัก หลักจากนั้นจำนวนของ จุลินทรีย์จะค่อยๆ ลดลง เมื่อเลี้ยงในอาหาร GEAM และ PDA พบว่าชนิดและจำนวนของจุลินทรีย์ที่มีปริมาณแตกต่างจากอาหาร MRS เนื่องจากใช้อาหารและบ่มเชื้อในสภาวะที่แตกต่างกัน โดยในอาหาร GEAM และ PDA จะบ่มเชื้อในสภาวะมีอากาศ และการทดลองประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของน้ำหมักชีวภาพ พบว่าน้ำหมักชีวภาพทั้ง EM15 และ EM25 สามารถบำบัดน้ำเสียได้ดีกว่าชุดควบคุมซึ่งไม่มีการเติม EM