ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปณัสย์ ทองโยธี

  • พีรศุษย์ บุญมาธรรม

  • ภุชงค์ ไชยคำภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมสงวน จันทจร

  • อภิมุข พิลาแดง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากพืชในธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า ผลของหนามแท่ง (หนามพรม) สามารถทำการซักล้างผ้าที่สกปรกให้สะอาดได้ และเมื่อนำเอาส่วนต่าง ๆ ของผลหนามแท่งมาทำการซักล้างผ้าที่สกปรก เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการซักล้าง พบว่า ส่วนที่เป็นเมล็ดสามารถทำความสะอาดได้ดีว่าส่วนที่ เป็นเปลือก และผลที่รวมทั้งเปลือกและเมล็ด ส่วนของเมล็ดของหนามแท่ง เมื่อนำไปทำการซักล้างเปรียบเทียบกับผลซักฟอก โดยทำการซักล้างผ้า 2 ชนิด คือ ผ้าฝ้ายฟอก ปละผ้าเทโทรอน ผลปรากฏว่า สารละลายจากเมล็ดของหนามแท่ง สามารถทำการซักล้างได้ดีเท่ากับผงซักฟอก ทั้งในผ้าฝ้ายฟอกและผ้าเทโทรอน