ศึกษาบทบาทหน้าที่ oxidoreductase ในสภาวะ oxidative stress ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei เปรียบเทียบกับเชื้อกลายพันธุ์ ppk, rpoS และ quorum sensing

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิวพร กิจอุดมทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุมาลี ตั้งประดับกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Burkholderia pseudomallei เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค เมลิออยโดซิส ซึ่งพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Polyphosphate kinase (Ppk) เป็น virulent factor ชนิดหนึ่งของเชื้อชนิดนี้ นอกจากนี้ RpoS ทำหน้าที่ตอบสนองต่อสภาวะเครียดภายในเซลล์แบคทีเรีย และทำงานร่วมกับquorum sensing ถูกพบว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตภายในเซลล์โฮสต์ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้จึงได้ตรวจสอบการอยู่รอดของแบคทีเรียกลายพันธุ์ของทั้งสามยีนนี้เมื่ออยู่ในสภาวะเครียดที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อดูว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนี้ได้หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าสายพันธุ์ wild type สามารถต้านทานไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้มากกว่า mutant ของทั้ง 3 ยีนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับศึกษาที่พบว่า B. pseudomallei มีการผลิตโปรตีน oxidoreductase เพิ่มขึ้นเมื่อเลี้ยงในสภาวะที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ดังนั้นการศึกษาต่อไปจึงมุ่งไปยังการแสดงออกของยีน oxidoreductase ในระดับtranscription

Burkholder pseudomallei is a causative agent of melioidosis, common found in North East of Thailand. Polyphosphate kinase (Ppk) is one of virulent factor of the bacteria. RpoS is also an important product involved in virulence of the bacteria as well as quorum sensing system which is found to be an important for survival in host cell. Since, there are involved in bacteria survival and virulence in the host system, we therefore attemp to examined the survival of three mutants under oxidative stress condition. Hydrogen peroxide was used in order to show that whether ite can inhibit growth of this bacteria. Our study reveal that wild type strain was significantly more resistant to hydrogen peroxide treatment than three mutants. Consistent with the study, protein expression of B. pseudomallei have increased protein oxidoreductase in hydrogen peroxide treatment. The further investigation focus on the expression of this gene in transcription level.