การศึกษาผลการเดินตามเส้นของหุ้นยนต์ แบบใช้ล้อเมื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่าง ๆ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิติศักดิ์ ธรีกิตติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาผลการเดินตามเส้นของหุ้นยนต์แบบใช้ล้อ เมื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่าง ๆ จัดทำขึ้นมาเพื่อศึกษาว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่าง Sensor หุ่นยนต์และระยะห่างจาก Sensor ของหุ่นยนต์ ถึงจุดศูนย์กลางของหุ่นยนต์ มีผลให้การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เมื่อเดินตามเส้นและจุดหมุนของหุ่นยนต์เมื่อเดินตามเส้นโค้งมีความคาดเคลื่อนอย่างไรบ้าง และยังศึกษาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์บนเส้นที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง ที่มีลักษณะต่าง ๆ กันไป ว่ามีค่าความคาดเคลื่อนต่างกันอย่างไรบ้าง ผลที่ได้จากการทดลองสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์เดินตามเส้นให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และสมบูรณ์มากที่สุด การทดลองการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เมื่อเดินตามเส้น และจุดหมุนของหุ่นยนต์เมื่อเดินตามเส้นโค้ง เมื่อเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่าง Sensor หุ่นยนต์และระยะห่างจาก Sensor ทั้งสองตัวถึงจุดศูนย์กลางของหุ่นยนต์ให้มีระยะห่างต่าง ๆ กันไป แล้วศึกษาดูผลการทดลองว่าการเคลื่อนที่ตามเส้นของหุ่นยนต์ และจุดหมุนของหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่บนเส้นโค้งในแต่ละระยะห่างของ Sensor มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างกันอย่างไรบ้าง ส่วนการทดลองการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์บนเส้นที่มีลักษณะต่าง ๆ ก็ทำการทดลองในลักษณะคล้ายกัน นั่นคือเปลี่ยนแปลงระยะห่างของ Sensor และดูผลการทดลองจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเหมือนกัน แต่เป็นการทดลองบนเส้นที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน คือ เส้นตรง และเส้นโค้งที่มีขนาดแคบไปถึงโค้งที่มีขนาดกว้างมากขึ้น ทั้งนี้หุ่นยนต์ที่ใช้ในการทดลองเป็นหุ่นยนต์ที่ผู้ปฏิบัติการได้ผลิตขึ้นมา