ตู้ฟักไข่พลังงานร่วมระหว่างพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์กับพลังงานความร้อนจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์

  • สุชาติ ใจดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิจิตร เชาว์วันกลาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตู้ฟักไข่พลังงานความร้อนร่วมระหว่างพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์กับพลังงานความร้อนจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว โดยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปเข้าเครื่องฟักไข่ได้จากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วได้จากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่สร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นแบบท่อซ้อนจากเหล็ก 2 ขนาดซ้อนกันรับความร้อนจากตะเกียงน้ำมันพืชแล้วนำอากาศร้อนเข้าตู้ฟักไข่ ตู้ฟักไข่ที่สร้างขึ้นมีขนาด 52 x 52 x 102 cm บรรจุไข่สูงสุด 64 ฟอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างมีแผ่นไม้อัด ฉากอะลูมิเนียม และแผ่นอลูมิเนียมฟอยด์เป็นส่วนประกอบหลัก ติดตั้งถาดวางไข่ และอุปกรณ์การกลับไข่อัตโนมัติทุก 1 ชั่วโมง ด้านล่างมีถาดน้ำสำหรับเพิ่มความชื้นแก่ไข่ในตู้ฟัก ระบายอากาศภายในตู้ฟักโดยการเจาะรู มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบจานปรอท ใช้พัดลมเพื่อบังคับทิศทางและกระจายอากาศและนำความร้อนจากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เข้าตู้ฟักไข่ ผลการวิจัยพบว่าการทำงานของตู้ฟักไข่ที่สร้างขึ้นสามารถทำงานโดยมีอุณหภูมิในตู้ฟักไข่อยู่ในช่วง 35.0 38.8 oC ความชื้นอยู่ในช่วง 50 68% และเปอร์เซ็นต์การฟักออก เท่ากับ 75.59 %