การสำรวจไบรโอไฟต์เบื้องต้น ในบริเวณสังคมพืชบกตามสันทรายชายฝั่งของคาบสมุทรไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เจนจรีย์ อินอุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สหัช จันทนาอรพินท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสำรวจไบรโอไฟต์เบื้องต้นในสังคมพืชบกตามสันทรายชายฝั่งของคาบสมุทรไทย ในจังหวัดชุมพร ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2550 จำแนกได้ 38 ชนิด จัดเป็นลิเวอร์เวิร์ต 26ชนิด และมอสส์ 12 ชนิด ลิเวอร์เวิร์ตวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ Lejeuneaceae พบ 19 ชนิด สำหรับมอสส์วงศ์ Calymperaceae พบมากที่สุด พบ 5 ชนิด จากการศึกษารูปแบบการเจริญของไบรโอไฟต์พบทั้งหมด 5 รูปแบบ โดยพบรูปแบบการเจริญทอดขนานไปตามพื้นผิวแตกกิ่งซ้อนทับกันหนาแน่นคล้ายขนสัตว์มากที่สุด (52 เปอร์เช็นต์) นอกจากนี้ในการสำรวจครั้งนี้ยังพบลิเวอร์เวิร์ต 2 ชนิด ที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อนในประเทศไทย คือ Cheilolejeunea ventricosa (Schiffn.) X.L.He และ Leptolejeunea subacuta Steph. A floristic survey of bryophytes in terrestrial plant community on coastal sandbars in peninsular Thailand was carried out from April to May 2007 in Chumphon Province. Thirty eight species were identified. Among those, twenty six species are liverworts and 12 species are mosses. The most common families of liverworts are Lejeuneaceae (19 species) and families of mosses are Calymperaceae (5 species). Five life forms were found, the most common type is “mat” (52%). In addition, Cheilolejeunea ventricosa (Schiffn.) X. L. He and Leptolejeunea subacuta Steph. are new liverwort records for Thailand