แหล่งกำเนิดแสงโฟตอนในสถานะเอนแทงเกิล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณิศา แสงอรุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรศักดิ์ เชียงกา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้นำเสนอถึงอุปกรณ์เชิงแสงอย่างง่ายและขั้นตอนการผลิตแหล่งกำเนิดโพลาไรเซชัน เอนแทงเกิลโฟตอน โดยใช้ผลึกเบต้าแบเรียมบอเรต (บีบีโอ) จำนวน 2 ชิ้น ซึ่งตัดให้ผลึกมีแกนที่เหมาะสำหรับกระบวนการแปลงความถี่ลงแบบที่1 ดังนั้นโฟตอนสัญญาณและไอเดลอร์จะมีโพลาไรเซชันเดียวกัน และจะตรงกันข้ามกับโพลาไรเซชันของโฟตอนปั๊มพ์