การฟักไข่ด้วยใบไม้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาวี สาดตระกูลวัฒนา

  • นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน

  • ภูวนาถ อัมพรสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวัฒน์คล่องดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้เพื่อ ศึกษาวิธีการนำใบไม้มาฟักไข่นกกระทา ดำเนินการศึกษา โดยศึกษาชนิดและปริมาณของใบไม้ได้ที่เหมาะสมต่อการฟักไข่ และศึกษาการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอนกกระทา รวมทั้งค่าร้อยละของการฟักออกของลูกนกด้วย จากการศึกษาพบว่าใบไม้ที่เหมาะสมต่อการนำมาฟักไข่นกกระทาคือใบขี้เหล็ก ระยะหลังๆ ของการฟักจะใช้ใบขี้เหล็กน้อย และจำนวนไข่ที่ฟัก และควรใช้ใบขี้เหล็กสดหลังจากเก็บจากต้นในวันที่ 3 และเปลี่ยนใบไม้ในกล่องฟักใหม่ ทุก 7 วัน ค่าร้อยละของการฟักออกไม่ต่ำกว่า 80% ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วย เช่นฤดูและความสมบูรณ์ของไข่เชื้อ