การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนด้านงานวิชาการและงานปกครอง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา โนหลักหมื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัคมน สังข์ทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาการวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนด้านงานวิชาการและงานปกครอง ของโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนโดยระบบสามารถบันทึกข้อมูลของนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและปกครองให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถค้นหาและแสดงรายงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในการพัฒนาระบบงานได้ใช้โปรแกรมภาษาVB 6.0 ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานและติดต่อกับฐานข้อมูล ใช้ Microsoft SQL Server 2000 ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งยังได้นำทฤษฎีการพัฒนาระบบแบบSystem Development Life Cycle (SDLC) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ พบว่าผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากกล่าวคือ ระบบสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถลดขั้นตอนในการทำงานของระบบ ทำให้งานวิชาการและงานปกครองมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Abstact: The objectives of this research was to design and develop an online student academic administration information system of Wadlukseepipatradauppatham School. The system was design to help to improve the school administration and academic services by increasing both convenience and speed in searching and reporting information about student.The student academic administration information system was developed with the process model of System Development Life Cycle (SDLC). Tools that were used to develop this system included Microsoft SQL server 2000 for database and VB6.0 as programming language.The system was evaluated through surveying and interviewing users. It was found that the majority of users were satisfied with the system. This system helped to improve school administration and academic services by increasing both convenience and speed in searching and reporting information about student to administrators,instructors and school.