อัตราการเติบโตสัมพัทธ์ของไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิมิตร โอสถานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัณฑรีย์ บุญประกอบ

  • พิบูลย์ มงคลสุข

  • ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์

  • เอก แสงวิเชียร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาอัตราการเติบโตสัมพัทธ์ของไลเคนเขตร้อน (Tropic) ที่สัมพันธ์กับขนาดของแทลลัสในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 306 ตัวอย่าง สามารถแบ่งการเติบโตออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เติบโตเร็ว ปานกลาง และช้า พบว่า กลุ่มที่มีการเติบโตเร็ว อัตราการเติบโตสัมพัทธ์มีค่า 0.6 1.2 มม./มม./เดือน (r = 0.99 0.87) กลุ่มที่เติบโตปานกลาง มีค่าระหว่าง 0.2 0.4 มม./มม./เดือน (r = 0.82 0.55) ต่ำสุดพบในกลุ่มที่มีการเติบโตช้าหรือไม่เติบโตเลยตลอด 20 เดือน โดยอัตราการเติบโตสัมพัทธ์ยังไม่สัมพันธ์กับขนาด (r = 0.20 0.40) ดังนั้นการเติบโตในกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาติดตามศึกษาต่อไป