การหาระยะเวลาที่สามารถตรวจโรคพยาธิตัวจี๊ดโดยใช้แอนติเจนขนาด24kDa

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุลม

  • ศันสนีย์ ไชยโรจน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคพยาธิตัวจี๊ดเกิดจากพยาธิในจีนัส Gnathostoma ซึ่งพบบริเวณทวีปเอเชีย จากการศึกษาโดยการใช้เทคนิค immunoblotting ในซีรัมของผู้ป่วยพบว่าแอนติเจนขนาด 24 kDa จากพยาธิระยะที่สามมีความจำเพาะต่อIgG อย่างไรก็ดี ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าแอนติเจนขนาด 24kDa นั้น จะสามารถเริ่มตรวจพบได้ตั้งแต่เมื่อไหร่หลังการติดเชื้อ หนูถีบจักรจะถูกป้อนพยาธิตัวจี๊ดระยะที่สามจำนวน 5 ตัว เข้าสู่กระเพาะอาหาร หลังจากนั้น ซีรัมของหนูที่ติดเชื้อจะถูกเก็บในวันที่ 0, 7, 15, 30, 60, 90, 120, 150, และ 180จากการศึกษาพบว่าแอนติเจนขนาด 24kDa จะสามารถตรวจพบได้7วันหลังติดเชื้อ

Gnathostoma spinigerum is the major species that causes gnathostomiasis. Previous studies using immunoblotting technique in serodiagnosis of human gnathostomiasis showed that a 24 kDa antigenic band from a somatic extracts from advanced third stage larvae of G.spinigerum gave high specificity and sensitivity to total IgG antibody. However, it is currently unknown that at which stage of an infection the 24kDa antigenic band can be detected. Therefore, in this study, sera of mice experimentally infected with G. spinigerum were used to identify the day of which 24 kDa antigenic band expressed. The sera from infected mice were collected on days 0, 7, 15, 30, 60, 90, 120, 150, and 180 and used to detect the expression of 24 kDa band by immunoblotting technique. The results showed that the band could be observed as early as day 7 post infection.