การแยกและการพิสูจน์ โครงสร้างสารจากต้นสังหยูดอกแดง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกานต์ อำภารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปทุมรัตน์ ตู้จินดา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาส่วน stem ของพืชใน genus Polyalthia cinnamomea หรือต้นสังหยูดอกแดง ซึ่งพบว่าส่วนสกัดเมทานอลสามารถยับยั่งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยค่า ED50 8.04 µg/mL ใน P 388, 10.93 µg/mL ใน KB, 17.20 µg/mL ใน Col 2, >20 µg/mL ใน BCA 1, 15.07 µg/mL ใน Lu 1 และ >20 µg/mL ใน ASK และพบว่าไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อเอชไอวี 1 ได้นำส่วนสกัดเมทานอลมาทำการแยกเบื้องต้นโดยละลายใน 50% เมทานอล ไดคลอโรมีเธน หลังจากทำการระเหยแห้งแล้วได้เป็นส่วนสกัดย่อย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ละลายใน 50% เมทานอล ไดคลอโรมีเธน และส่วนที่ไม่ละลายใน 50% เมทานอล ไดคอลโรมีเธน จากนั้นได้นำส่วนสกัดที่ละลายใน 50% เมทานอล ไดคลอโรมีเธนซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งมาทำการแยกสารองค์ประกอบโดยวิธีทาง chromato graphy สามารถแยกเป็นส่วนแยกย่อย (fractions) ได้ทั้งหมด 7 ส่วน และได้ทดสอบฤทธิ์ในส่วนแยกย่อยเหล่านั้น ได้ผลดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2 จากนั้นได้ทำการตกผลึก fraction 2 พบว่าสามารถแยกสารได้ 1 ตัว คือ stigmasterol ได้ทำการพิสูจน์โครงสร้างสารโดยวิธีทาง spectroscopy และขณะนี้ได้พยายามทำการแยกสารจาก fractions 3 และ 4 ต่อ คาดว่าจะสามารถแยกสารได้ และจะได้ส่งไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV 1 ต่อไป