การสังเคราะห์อนุพันธุ์ของ pyrazolines

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภารดี ชุมสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลัดดาวัลย์ ชุนชาติประเสริฐ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพันธุ์ของ pyrazolines เป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายได้แก่ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอาการชัก และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหลายกลุ่ม เป็นต้น ในงานวิจัยนี้จะสังเคราะห์ 1 acetyl 3,5 diarylpyrazolines และ 1 phenyl 3,5 diarylpyrazolines ซึ่งสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยา cyclocondensation ของสารประกอบ chalcones กับ hydrazine hydrate หรือ phenylhydrazine ในสารละลาย ethanol และ acetic acid โดยได้ผลผลิตในช่วง 30 80 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสารประกอบ chalcone เตรียมได้จากปฏิกิริยาควบแน่น Claisen Schmidt ของ aromatic aldehyde และ acetophenone ที่มีหมู่แทนที่ชนิดต่างๆ ซึ่งให้ผลผลิต 60 80 เปอร์เซ็นต์ สูตรโครงสร้างของผลิตภัณฑ์พิสูจน์โดย 1H NMR, IR, UV และ MS