กระดานอัจฉริยะ(SmartBoard)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรรพสิทธิ พงศทัต

  • จุฬากร อริธชาติ

  • อรรถบูรพ์ สานุตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยในวิชาฟิสิกส์ โดยกลุ่มผู้จัดทำมีแนวคิดที่ว่า ภาพเคลื่อนไหวและกราฟจะช่วยให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเข้าใจวิชาฟิสิกส์ และ เกิดความสนใจในวิชาฟิสิกส์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ยัง ส่งเสริมการเรียนรู้และความรู้ทางด้านฟิสิกส์ในเด็กชั้นประถมศึกษา เด็กจะได้รับความรู้ทางด้านฟิสิกส์เบื้องต้นผ่านการวาดภาพ และ ภาพเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆ การทำงานของโปรแกรมคือ โปรแกรม Smart board จะทำการจดจำภาพที่นักเรียนได้วาดในโปรแกรมโดยอิสระ เมื่อนักเรียนได้กดปุ่มแสดงภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมจะทำการคำนวณ แรง และ ทิศทาง ของวัตถุในภาพ และ แสดงออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหว และกราฟ ของวัตถุต่างๆ ตามกฎฟิสิกส์ Smart Board was created to enhance Physics education in Thailand. We think that motions of objects and graphs of object motions can help high school students to understand Physics and have good attitude toward Physics. Moreover, this program increases Physics knowledge in an elementary school. Elementary student will gain basic Physics from drawing and motion of objects. Process of Smart board, this program will recognize a free hand drawing picture drawn by student in its drawing frame, and after a student press a play button, program will simulate motions and graphs which respect to the law of motions by calculating force and vectors of objects in the picture.