การศึกษาสารเคมีต้านมาลาเรีย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชญา พจนโพธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประพนธ์ วิไลรัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มาลาเรียเป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก การป้องกันและรักษาโรคให้หายขาดเป็นไปได้ยากเพราะปัญหาการดื้อยาของเชื้อ Plasmodium falciparum จึงจำเป็นต้องมีการสังเคราะห์ยาใหม่ๆออกมาให้ทันกับการดื้อยาของเชื้อ ซึ่งก็ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของยาตัวเดิมเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงตัวยาใหม่ โครงงาน “การศึกษาสารเคมีต้านมาลาเรีย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิด complex ระหว่าง chloroquine, pyronaridine และ 3, 6 diamino 9 anilinoacridine โดยใช้เซลล์เม็ดเลือดแดงของคนปกติเป็นตัวแทน parasite cell นำมาใส่ Heme และยาลงไปนำไป incubate ที่ ![37^0C](/latexrender/pictures/be2/be2d889130e843afed5a6e85bf7f020b.gif)เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้ววัดค่า O.D. เพื่อนำไปหา %lysis จากผลการทดลองพบว่า chloroquine เป็นยาที่เสริมฤทธิ์การเกิด Hemolysis ของ Heme แต่ pyronaridine ขัดขวางการเกิด Hemolysis ส่วน 9 anilinoacridine ยังไม่ได้ทำการทดลอง