การเข้ารหัสด้วยเสียง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โกวิท มีบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลเชษฐ์ เพียรทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุขันธ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน เครื่องมือเครื่องใช้มีความก้าวหน้าล้ำยุคอยู่เสมอ ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ความสะดวกสบายแก่มนุษย์เราทั้งสิ้น อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แต่ทว่าอยู่ที่มนุษย์เองที่จะเป็นผู้ใช้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ หรือนำไปใช้ให้เกิดโทษได้ รวมไปถึงการริดรอนสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่น ที่แอบลักลอบใช้งานของผู้อื่น ทั้งที่ไม่ใช่ของตน แต่ก็สามารถนำไปใช้จากความรู้ที่เขามีอยู่นั่นเอง ดังนั้นโครงงานวิทยาศาสตร์นี้จึงเกิดขึ้น ด้วยการเห็นว่าในการที่จะทำให้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ สามารถทราบได้ว่าผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของที่แท้จริง จึงได้เกิดแนวความคิดที่ว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของอุปกรณ์ หรือข้อมูลนั้นๆ นั่นก็ คือ การใช้เสียงของเขานั่นเอง เนื่องจากว่าเสียงของเราแตกต่างกัน ซึ่งทำให้สามารถนำมาใช้ในการเข้ารหัสได้ จึงได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของเสียงว่า ในเสียงของคนเรา มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะเขียนขึ้นเอง และในขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์