พลพรรครักษ์โลก Green DNA (Green Digital Natural Areas)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนันตชัย ปรารถนาพร อภิชาติ จายะพันธุ์ ปราโมทย์ ศักดิ์ศรยุทธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวัฒน์ ลิ้มโภคา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถานการณ์ปัญหาโลกร้อน (Global warming) ซึ่งส่งผลให้ประชากรโลกเริ่มสนใจ และ เล็งเห็นถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นับว่าเป็นกระแสสังคมที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนระดับโลก ใน หลาย ๆ ประเทศได้นำเอาปัญหาดังกล่าวขึ้นเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ส่งผลให้รัฐบาลของหลาย ๆ ประเทศ ได้ออกมาตรการ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางและวิธีการในการจัดการกับปัญหาโลกร้อนนี้ ซึ่งนั้นก็คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับมหาภาค แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหานี้ต้องอาศัยความ ร่วมมือกันของประชากรผู้ที่อาศัย และใช้ทรัพยากกรของโลกใบนี้ สังคมออนไลน์ พลพรรครักษ์โลก จึงนำเอาหลักความคิดดังกล่าวขึ้นมาใช้งาน ผนวกกับ เทคโนโลยี Web 2.0 เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ได้ริเริ่ม กระบวนการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์นี้ ใช้การพัฒนาซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่งเป็น เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยใช้ภาษา C# ซึ่งอยู่บนเทคโนโลยี Web 2.0 และนำการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 3 มิติ มาพัฒนาเป็นองค์ประกอบหนึ่งให้ Social web มีความน่าสนใจ เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานจะมีโลกเป็นของตัวเอง และสามารถจัดการกับโลกของตัวเองได้อย่างอิสระ โดยที่การ จัดการใด ๆ จะส่งผลกระทบต่อโลกของตนเอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปของจำนวนเงิน และค่าสถานะต่าง ๆ อันจะเป็นการสอนให้ผู้ใช้งานมีจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมี การสนับสนุนให้เกิดการปฎิบัติบนโลกของความเป็นจริงอีกด้วย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551