การสังเคราะห์และสมบัติทางโครงสร้างของเส้นใยนาโนคาร์บอนเตรียมโดยวิธีอิเล็คโตรสปินนิ่ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตรี ไสยสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สันติ แม้นศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการเตรียมเส้นใยนาโนคาร์บอน(CNFs) จากสารละลายพอลิเมอร์โพลีอะไครโลไนไตรล์ (Polyacrylonitrile, PAN) ละลายในไดเมทิลฟอร์มาไมด์ (dimethylformamide, DMF) โดยใช้เทคนิคอิเล็คโทรสปินนิ่งและการคาร์บอไนเซชั่น (carbonization) ที่อุณหภูมิสูง เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลาย (4 12wt.%) และโวลท์เตจที่ใช้ (5, 10, 15 kV) ต่อสมบัติทางโครงสร้างของเส้นใย และผลของการคาร์บอไนเซชั่นที่อุณหภูมิ 1000oC ภายใต้บรรยากาศของก็าซไนโตรเจนและอาร์กอน แล้วจึงทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM, TG DTA และ Raman spectroscopy จากการศึกษาพบว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยPAN/DMF มีขนาดตั้งแต่ 100 – 1200 nm โดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหากเราเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย แต่จะมีขนาดเล็กลงหากเพิ่มโวลท์เตจ หลังจากนั้นเราได้เลือกเงื่อนไขที่ดีที่สุดคือ ความเข้มข้น10 wt.% โวลท์เตจที่ใช้คือ 15 kV มีขนาดของเส้นใย 481(101) nm หลังจากการคาร์บอไนเซชั่นภายใต้บรรยากาศของไนโตรเจนและอาร์กอน ส่งผลให้ CNFs มีขนาด 249(37) และ 225(31) nm มีความบริสุทธ์ที่97.2% และ 95.9% ตามลำดับ เส้นใยสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วน D peakและG peakจาก Raman scattering ถูกวิเคราะห์โดยใช้ Gaussian Lorentzian curve fitting ซึ่งทำให้เราสามารถหาค่าขนาดของผลึกแกรไฟต์ (graphitic crytallite domain size, La ) ได้จากอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ใต้กราฟของ D peak และG peak โดยมีขนาดของผลึกแกรไฟต์บนระนาบ 2.87(0.31) และ 3.02(0.79) nm ภายใต้บรรยากาศของไนโตรเจนและอาร์กอนตามลำดับ ซึ่งได้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้รายงานไว้แล้ว

In this project, we fabricated carbon nanofibers (CNFs) from polyacrylonitrile dimethylformamide (PAN/DMF) precursor solution using electrospinning and carbonization at high temperature to the effects of solution concentration (4 12 wt.%) and applied voltage (5, 10, 15 kV) on morphology of electrospun fibers and carbonization atmosphere at temperature 1000oC in nitrogen and argon on structural properties of CNFs were investigated. The fabricated carbon nanofibers were characterized by scanning electron microscopy (SEM), TG DTA, and Raman spectroscopy. As spun PAN/DMF fibers with diameters ranging from 100 nm to 1200 nm were obtained. The diameters of the as spun nanofibers were increased with increasing the solution concentration. On the other hand, the diameters of the fibers decreased with increasing the applied voltage. The 481(101) nm fibers prepared using the condition of 10 wt % and 15 kV was selected for carbonization study. Carbonization in nitrogen and argon resulted in the nanofibers having size of 249(37) nm and 225(31) nm in diameter with 97.2% and 95.9% in purity, respectively, but the thermal resistant ability is not much different. The D and G peaks from Raman scattering were analyzed using Gaussian Lorentzian curve fitting, and the graphitic crytallite domain size (La) was estimated from the ratio of the intergrated intensity of D and G peaks.The domain size of the graphite layers was 2.87(0.31) nm and 3.02(0.79) nm for the nanofibers carbonized under nitrogen and argon atmosphere, respectively. This is in agreement with the results reported in literature.