การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.ดาราวรรณทองแก้ว 2.ธนพร จงลักษณาวรรณ 3.กมลรส บิลมาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บัลลังก์ จันทร์ทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากโครงงานคณิตศาสตร์การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาวิธีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า การดำเนินการเริ่มจากการร่วมกันคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินในเลือกเรื่องที่จะทำ แล้วมีการแบ่งงานไปศึกษาหาข้อมูล และดำเนินการศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นนำผลการศึกษาที่ได้มาสรุป วิเคราะห์ แล้วเรียบเรียงเป็นรูปเล่มรายงาน ผลจากการศึกษาด้วยการสังเกต พบว่าความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นไปตามเรื่องทฤษฏีบททวินามและลำดับเลขคณิต สามารถนำผลจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า จากการดำเนินการศึกษา พบว่าจะได้สูตรอย่างง่าย และสามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ การหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแถวคู่ และการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแถวคี่